default-logo

Tel: 08-390099
20
JUN
2013

Pressmeddelande om sakfel i SVT

Posted By :
Comments : Off

SVT:s nyheter rapporterade i dagarna om att många kommuner löser sina behov av förskoleplatser genom att hyra modulbyggda flyttbara lokaler, eller "baracker" som de lite vårdlöst vill kalla det. I inslagen förekom ett stort antal sakfel. Därför går nu den branschorganisation PCS Modulsystem tillhör, Swedish Rental Association, ut med ett pressmeddelande med tillrättalägganden.

I pressmeddelandet daterat 2013-06-18 sägs bland annat under rubriken "Moduler – en hållbar och effektiv lösning för tillfälliga lokaler i förskolan" följande:

"Flyttbara modulbyggnader används för att snabbt få fram tillfälliga lokaler för evakuering av skolor eller befolkningsförändringar som sätter tryck på skolor. De ger en snabb och flexibel lösning som anpassas så långt som möjligt efter varje enskilt behov, de kompletteras, förändras och flyttas sedan till annan verksamhet. Ur samhällsperspektiv en hållbar och effektiv användning av byggnader. Men lika självklart ska de inte väljas då behovet är långsiktigt och förutsägbart."

I pressmeddelandet förtydligas också sakfelen med exempel på felaktigheter i SVT:s inslag:

I SVT:

"Förskolebaracker, paviljonger och moduler blir gamla då bygglovet upphör och får undantag från viktiga byggregler i lagen."

Det finns två typer av bygglov som kan sökas, traditionellt bygglov och tidsbegränsat bygglov. Skillnaden är att det tidsbegränsade bygglovet endast beviljas under en begränsad tid (max 5+5 år) och att det kan beviljas på mark som är planlagt för annat ändamål (byggnaden är s.k. planstridig). Självklart förändras inte modulens funktion, ”blir gammal” bara för att bygglovet upphör. SRA uppmärksammade myndigheterna redan i höstas om de konsekvenser som följer av förändrade tolkningar av bygglov för tillfälliga lokaler.
Vad gäller kravet på byggnaden så är det lika som för permanenta, utöver en lättnad avseende energikrav för vattenburen uppvärmning jämfört med annan uppvärmning. Alla andra krav (hållfasthet, ljud, brand, tillgänglighet osv.) är detsamma. Alla projekt ska ha ett godkänt bygglov från den lokala byggnadsnämnden som beslutar enligt PBL, Plan och Bygglagen.

I SVT:
"Barn och personal far illa, känner sig otrygga, trånga kalla dåligt isolerade lokaler med svartmögel, ljudet är ofta ett problem i de så vanliga förskolebarackerna."

Brister i den yttre miljön, stora barngrupper, dålig planering eller psykosociala problem är självklart inte orsakade av modulerna i sig. Samma byggnadstekniska krav ställs på moduler som på andra byggnader. Vad gäller ljudnivåer hänvisas emellanåt till ännu strängare krav än Boverket som refererar till Svensk Ljudstandard. Modulerna är visserligen mer standardiserad än en permanent byggnad som kan special anpassas för en förskoleverksamhet. Den permanenta lokalen blir samtidigt betydligt dyrare att anpassa till en ny verksamhet ex. till en grundskola för de växande barnen.

I SVT:

"Kostar skjortan. Alltid en förlustaffär. Dyrare än Stureplan."

En moduluppställning löser normalt ett snabbt uppkommet problem som en brand och vattenskada, eller en befolkningsändring som av olika skäl inte kan hanteras med permanenta byggnader. Kostnaden består av både hyrespris, kundanpassningar och transport‐ och montagekostnad. Vid en kort hyrestid väger transport och montage tungt, vid längre perioder minskar dessa relativt sett. Vid jämförelse med kostnader för fasta lokaler måste alla dessa faktorer vägas in. Till skillnad mot permanenta lokaler är underhålls‐ och ombyggnadskostnader inkluderade i modulhyran liksom att kostnaden omedelbart upphör för modulerna, så fort de inte behövs längre.

Läs hela pressmeddelande om SVT:s sakfel som PDF med kontaktuppgifter till Swedish Rental Association här >>

moduler_forskola
  • Är du intresserad av det här projektet?

    Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi gärna av oss och berättar mer för dig.

About the Author